GEGEVENS FOTOGRAAF
Brechje Verhoeven Fotografie
Gevestigd te Beek en Donk
KvK-nummer 82310815

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard. Bij het boeken van een fotoreportage gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.


TARIEVEN EN BETALINGEN
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, reiskosten, inzet van extra personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in mijn standaard stijl, zullen apart worden gefactureerd.

Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt de betaling in 1 x voldaan. Bij het uitblijven van de betaling zal de overeenkomst opgeschort worden tot de gehele betaling is voltooid. Foto’s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
De opdrachten zullen naar het beste inzicht en vermogen van fotograaf uitgevoerd worden. Echter zal fotograaf niet aansprakelijk zijn voor het niet bereiken van het resultaat dat klant voor ogen heeft.

Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot. Als fotograaf tijdens het uitvoeren van werkzaamheden tegenwerk ondervindt door derde, kan fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.

WIJZIGING EN ANNULERING
In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of extreme weersomstandigheden. Fotograaf draag zorg dat een wijziging zoals bovenstaand zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt wordt. Indien nodig zal fotograaf zorg dragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.

Fotograaf heeft het recht in geval van onvoorziene omstandigheden een passende vervanger te regelen. De nabewerking van de foto’s zal ten alle tijden door fotograaf gedaan worden. Zo blijft de stijl van de foto’s onveranderd.

Annulering door klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een geplande shoot wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID SCHADE
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Tevens is de fotograaf niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen gedurende een shoot op locatie.

Er kan geen aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan fotograaf worden geleverd.

Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.

In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan je bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door fotograaf in rekening is gebracht. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de fotograaf geleverde diensten en goederen.

AUTEURSRECHT, LICENTIE EN PUBLICATIE
Foto's gemaakt door Brechje Verhoeven Fotografie zijn onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven ten allen tijde eigendom van fotograaf. Klant koopt het recht om foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Klant mag de foto's niet gebruiken voor commerciële doeleinden of doorgeven aan andere commerciële bedrijven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.


Met het aangaan van de overeenkomst vraagt fotograaf toestemming aan klant om het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, dient u fotograaf hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie. Of indien klant een specifieke foto niet online wil zien kan dit zeker overlegd worden.

Bij het gebruik van aangeleverde foto’s op social media, de naam van Brechje Verhoeven Fotografie vermelden en mij als fotograaf te taggen. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.

LEVERING
Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die we overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. Bruidsreportage 0-8 weken, overige shoots 0-3 weken.

Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar wens van klant, eerder aangegeven in de voorbereiding. Ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal wordt niet geleverd.

GESCHILBESLECHTING
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er bekeken in hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld een nieuwe shoot te doen in verkorte vorm.

Algemene voorwaarden

Volg me op Instagram

Menu